Priser
Prisen for våre advokattjenester beregnes i hovedsak på grunnlag av medgått tid.

Våre veiledende timepriser er som følger:

  • Sivile saker : Kr. 1.300 -1.800 med tillegg av 25 % mva.
  • Fri rettshjelp og straffesaker: Kr. 1 020 med tillegg av 25 % mva.

Påløpt salær faktureres som hovedsak månedlig.

I enkelte saker – som for eksempel oppgjør ved salg av fast eiendom – vil det kunne avtales en fast pris for oppdraget.

Rettsgebyr, reiseutgifter og vesentlige utgifter til kopiering blir belastet i tillegg. Når vi har påtatt oss et oppdrag, vil det bli sendt ut oppdragsbekreftelse med nærmere orientering om pris, fakturering og rettshjelpsordninger.

Fri Rettshjelp
For en del sakstyper blir det gitt fri rettshjelp gjennom fritt rettsråd eller fri sakførsel. Det må som hovedregel sendes søknad til Fylkesmannen om fri rettshjelp.
Les mer om dette på:
www.frirettshjelp.no

www.fylkesmannen.no

Forsikring
For andre sakstyper – for eksempel tvister om fast eiendom eller bil – kan rettshjelpforsikring dekke en stor del av utgiftene til advokat. Dette vil ditt forsikringsselskap kunne gi svar på. Uansett vil vi undersøke dette når det kommer henvendelser til oss.